Политика за поверителност

Настоящата Политика за защита на личните данни Ви информира за всички аспекти свързани с обработване на личните Ви данни и правата, които имате съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (EU GDPR).

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да ни предоставите личните си данни, тъй като с предоставянето им, Вие се съгласявате с условията описани в нея!

Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използване на определени, извършвани от нас услуги и използване на интернет страница ни.

Ако не желаете да обработваме Вашите лични данни по начина, описан в настоящата Политика за защита на личните данни, моля не ни ги предоставяйте!

Имайте предвид, че в някои случаи, ние няма да можем да Ви предложим услугата и/или информацията, които сте поискали, ако не ни предоставите необходимите данни.

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете с нас на електронната ни поща: evrovip@abv.bg.

Евро Вип Н.Симеонова ЕТ гарантира в максимална степен защитата на личните Ви данни. Мерките за сигурност, които прилага са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Политиката за защита на личните данни регулира обработването на лични данни на клиентите на Евро Вип. Изготвена е и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Кой обработва личните Ви данни?

Евро Вип Н.Симеонова ЕТ е търговско дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 131329614, със седалищен адрес гр. София, р-н Надежда, ул. Вардар 18.

Евро Вип Н.Симеонова ЕТ събира, обработва и съхранява лични данни в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и чл.4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД).

Как да се свържете с нас?

Адрес на кореспонденция гр. София, бул. Васил Левски 150, ет.5, офис 7

тел.: 0894/368445, 0877/022110, 0892/022110, 0882/022110,

email: evrovip@abv.bg, уебсайт: www.evrovip.com

Как събираме лична информация от Вас?

Получаваме информация за Вас, когато използвате нашия сайт, например когато изпращате запитване за получаване на информация или оферта, или в процеса, при който заявявате (поръчвате) предлаганите от нас услуги.

 

Какъв вид лична информация събираме?

За да осъществите контакт с нас можете да предоставите само най-важните необходими данни за връзка. Ние не изискваме от Вас предоставяне на информация, която може да Ви идентифицира като субект на данни. 

Сългасно закона за счетоводството и за целите на издаването на фактури за извършени услуги или продадени стоки  може да изискаме предоставяне на фирмена информация. 

 

Каква информация се събира, посредством посещаването на сайта?

IP адреси:

Сайтът Ви проверява IP адрес на достъпващият сайт, с цел защита от хакерски атаки и недобросъвестно потребление, както и за целите на реално отчитане на трафика. Тази информация не се обвързва с идентифицируем по смисъла чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни субект.

Браузър, езикови настройки, крайно устройство:

Сайтът Ви проверява езиковите настройки, типа на крайното устройство и операционната система при достъпване, като целите на тази проверка са правилна визуализация. Тази информация не се ползва за маркетингови или статистически цели.

Посетени страници в сайта:

Сайтът Ви отчита информация за посещенията в страниците му. Тази информация се ползва за отчитане ефективността на информацията и ползваемостта на сайта.
Тази информация не може еднозначно да се обвърже със субект на данни - краен потребител.

- Референции:

Сайтът Ви събира информация за рефенциите, а именно кой е препращащият сайт.
Сайт по смисъла на горното може да бъде всеки публичен достъпен през http/https протокол домейн, вкл. google и facebook. Тази информация се използва за целите на Ваши търговски взаимоотношения като рекламодател с рекламоносител (друг сайт) и няма общо с маркетингови активности към крайни потребители.

- Банери:
Модул банери (в случай,че го позлвате във Вашият сайт) събира информация за брой кликове, дата час и ip адрес на посетителя. Тази информация се използва за целите на Ваши търговски взаимоотношения като рекламоностите и отчитане пред Ваши рекламодатели и няма общо с маркетингови активности към крайни потребители.

- Бисквитки:

Сайтът Ви ползва бисквитки. Употребата на бисквитки е описана. Осигурено е изрично уведомление за съгласие свързано с ползването на бисквитки, съгласно нормативната уредба.

Имена на бисквитки
При нужда даваме и информация за имената и вида на използваните такива:


PHPSESSID

Функционална бисквитка за кеширане на информацията

Session Cookie

Сесийна бисквитка за оптимизиране на процесите, по сервиране на съдържанието

visit_SiteID_cookie

Функционална бисквитка за еднозначно идентифициране на сайта спрямо домейна от който се достъпва в рамките на Maksoft CMS.


За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Евро Вип Н.Симеонова ЕТ съхранява Вашите лични данни в електронен вид на собствени сървъри, с високо ниво на информационната сигурност, за срок, не по-дълъг от предвидения по закон.

Вашите права при събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни

С цел добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви данни Евро Вип Н.Симеонова ЕТ Ви уведомяваме, относно Вашите права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, а именно:

Право на достъп до личните Ви данни:

Вие имате право да изискате и получите потвърждение дали Евро Вип Н.Симеонова ЕТ обработва Вашите лични данни, както и право да получите достъп до отнасящите се за Вас лични данни и до следната информация:

- цели на обработването;

- категории лични данни;

- получатели или категории получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните Ви данни, в т.ч. в трети държави или международни организации;

- когато е възможно, предвиденият срок, за който ще се съхраняват Ви личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок.

 

Право на коригиране или попълване на личните Ви данни:

Вие имате право да поискате от Евро Вип Н.Симеонова ЕТ да коригира или попълни неточни и/или непълни лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване (правото да бъдеш забравен)

Вие имате право да поискате изтриване на личните Ви данни, а Евро Вип Н.Симеонова ЕТ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им;

 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването им;

 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • личните Ви данни трябва да бъдат изтрити, с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

Евро Вип Н.Симеонова ЕТ не е длъжен да изтрие личните Ви данни, когато обработването е необходимо:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване на данните;

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Евро Вип Н.Симеонова ЕТ не изтрива данни, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване:

Вие имате право да поискате от Евро Вип Н.Симеонова ЕТ да ограничи обработването на лични Ви данни, когато:

 • са установени неточности в личните данни, които се обработват;

 • обработването е неправомерно;

 • не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на Ваши правни претенции;

 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Вие имате право по всяко време да получите от Евро Вип Н.Симеонова ЕТ в машинно-четим формат Вашите лични данни или да поискате директно прехвърляне на личните Ви данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Вие имате право да поискате от Евро Вип Н.Симеонова ЕТ да Ви информира относно всички получатели, на които личните Ви данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Евро Вип Н.Симеонова ЕТ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, които се отнасят до Вас. В тези случаи обработването на личните Ви данни от Евро Вип Н.Симеонова ЕТ се прекратява, освен ако не са налице законови основания за обработване.

Право на оттегляне на съгласие за обработване на личните Ви данни

Вие имате право по всяко време да оттеглите дадено съгласие за обработване лични Ви данни. Евро Вип Н.Симеонова ЕТ ще преустанови обработването на данните за целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако няма друго законово основание да продължи обработването, за което ще Ви уведоми своевременно.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако Евро Вип Н.Симеонова ЕТ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той без ненужно забавяне ще Ви уведоми за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Условия за упражняване на правата Ви

Вие може да упражните своите права с писмено заявление до Евро Вип Н.Симеонова ЕТ на адрес: гр. София, бул. Васил Левски 150, ет. 5, офис 7 или с електронно заявление по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на електронен адрес: evrovip@abv.bg

Заявлението може да бъде отправено лично или от упълномощено лице.

Евро Вип Н.Симеонова ЕТ ще Ви предостави информация относно действията, предприети във връзка с искането за упражняване на правата Ви в срок до 14 дни от получаване на искането. Срокът може да бъде удължен с един месец, предвид сложността и броя на исканията.

При нарушаване Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3518 Интернет страница: www.cpdp.bg

Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е Политиката за защита на личните данни да бъде периодично актуализирана, изменяна и допълвана, когато обстоятелствата налагат това.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.